Research/forskning

Here you’ll soon find more information on Fredrik’s research work at the National Research School in Music Pedagogics, at the Royal Academy of Music, Stockholm

In Swedish:
Lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i
grundskolans obligatoriska musikkurs.
Ett stort dilemma för musiklärare är att vårt skolsystem sedan 15 år påbjuder att lokala
anpassningar av undervisningen ska göras, samtidigt som alla elever, oavsett lärare, skola och
bostadsort ska få likvärdig bedömning av sina musikaliska kunskaper. I mitt pågående
licentiatarbete vill jag undersöka hur musiklärare löser detta dilemma. Jag har i min
musiklärargärning ofta mött denna problematik på olika sätt, inte enbart som lärare som ska
bedöma utan också som en pågående diskussion om bedömning av musikaliska kunskaper
med kolleger på skolan, i kommunen och även i landet. Området är i mångt och mycket
outforskat, och min avsikt med studien är att generera ny kunskap och förståelse, främst till
gagn för musiklärare, men också för min vidare forskning.
Tidigare forskning visar att lärare i musik har svårt att använda sig av styrdokument (läroplan,
lokala arbetsplaner och måldokument).1 Därför är det viktigt att undersöka vad och hur
musiklärare gör för att åstadkomma likvärdig bedömning. En likvärdig bedömning handlar
om rättvisa; samma kunskap ska generera samma betyg, oavsett omständigheter. Enligt
Skolverkets handlingsplan är detta dock inte alltid fallet.2 Arbetsvillkoren för musiklärare
skiljer sig ofta från andra lärargrupper, till exempel genom att de är ensamarbetande (det finns
oftast endast en musiklärare på en skola). Det är heller inte ovanligt att musiklärare har sina
tjänster delade mellan olika skolor, något som innebär att lärarna kan ha helt olika
förutsättningar för att lösa arbetsuppgifterna på de olika skolorna, vilket också formar en
särskild problematik Detta beror på att varje skola ges möjlighet att uttolka de statliga
kriterierna, vilket ofta skapar en mycket komplex arbetssituation för musiklärare, som trots
omständigheterna i alla avseenden är ålagda att göra likvärdiga betygsbedömningar.

Förväntade resultat
Studien förväntas kartlägga musiklärares olika redskap och strategier för att, enskilt och i
samarbete med andra, lösa den ofta krävande uppgiften att bedöma likvärdigt. Med
musiklärares specifika arbetssituation (se inledningen) är det av särskilt intresse att se hur
musiklärare söker samarbetspartners kring problematiken. De förväntade resultaten antas vara
behäftade med olika musiklärargruppers strategier för att lösa problematiken. Resultaten
förväntas också innehålla en kartläggning av i vilken mån musiklärare söker
samarbetspartners kring problematiken och vilka dessa då är.